Cty CP truyền thông sáng tạo Á Châu - ACC

 • Thành lập: 30/01/2008
 • Chủ tịch: ÔNG ĐẶNG XUÂN THỌ
 • Giám đốc điều hành: BÀ PHAN THỊ THUYẾT
 • Qui mô nhân sự: 30
 • Ngành nghề: Cung cấp nội dung và khai thác quảng cáo
HẠNG MỤC 12/2018 12/2019 12/2020
Tổng doanh thu 8,358,857 6,966,681 6,233,490
Tổng giá trị tài sản 5,415,227 6,126,785 5,185,100
Vốn chủ sở hữu 3,667,242 3,863,522 3,595,864

Cty CP Đầu tư sáng tạo Á Châu - ACI

 • Thành lập: 25/06/2012
 • Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: ÔNG ĐẶNG XUÂN THỌ
 • Qui mô nhân sự: 30
 • Chi nhánh: ACI Hoa lu, ACI Qui Nhơn.
 • Ngành nghề: Nông sản xuất khẩu.
HẠNG MỤC 12/2018 12/2019 12/2020
Tổng doanh thu 10,746,083 13,012,485 17,361,047
Tổng giá trị tài sản 9,138,122 10,947,071 12,718,131
Vốn chủ sở hữu 2,454,659 2,525,500 5,240,471

Cty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu - ACE

 • Năm thành lập: 2020 (*)
 • Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: ÔNG ĐẶNG XUÂN THỌ
 • Qui mô nhân sự: 80
 • Chi nhánh: 3 nhà máy sản xuất trong nước: ACE Dung Quat; ACE Chau Duc; ACE Qui Nhon.
 • Sản phẩm: Viên gỗ

(*) Tái cấu trúc ACG.

HẠNG MỤC 12/2018 12/2019 12/2020
Tổng doanh thu 11,742,213 9,691,252 11,653,400
Tổng giá trị tài sản 10,057,270 13,076,244 18,832,292
Vốn chủ sở hữu 6,716,920 7,615,015 14,696,425